Tag paracetamol

Slag om Bourtange 4 juni 2023

Op zon­dag 4 juni 2023 speelt Para­ce­ta­mol op het grootse schijn­ge­vecht “De Slag om Bour­tange”. Dit eve­ne­ment duurt het hele week­end en geeft een bele­ge­ring van 1814 weer waar­bij de troe­pen van Napo­leon uit de ves­ting wor­den gescho­ten. Het belooft…

Lenteconcert 2023

Jus­tus is 50 gewor­den en liet dat niet onge­merkt voor­bij­gaan. Dus had hij aller­lei muziek­vrien­den van diverse muziek­stij­len uit­ge­no­digd om bij te dra­gen aan een len­te­con­cert. En balf­olk kwam aan de beurt met wel 2 groe­pen, dus er kon gedanst…

Comsibal Leuven

We waren natuur­lijk al in Bel­gië geweest, want we heb­ben onze cd opge­no­men bij Phi­lip Masure in zijn stu­dio in Heren­tals. Maar nu mogen we naar Leu­ven, althans 5 kilo­me­ter daar­bo­ven, naar Wijg­maal. En wat een gewel­dig bal is Com­si­bal.…

Verbindend dansfeest in het AZC Dronten

Op 2 febru­ari 2023 had­den we een bij­zon­dere avond in het AZC Dron­ten. Eén feest, drie bands: De AZC-huis­­band, Para­ce­ta­mol en Kom­ela Hunera Efrine. Alle bands speel­den dans­mu­ziek. We von­den muzi­kale ver­bin­ding tus­sen oost en west. Het was een bui­ten­kans…

Cd-presentatie in de Mezrab Amsterdam

Wel een cd heb­ben en die niet ook pre­sen­te­ren in Amster­dam, dat is natuur­lijk not-done. Dus natuur­lijk gin­gen we naar de Mez­rab, waar Balf­olk Amster­dam al jaren dan­sers bedient. De zaal was strak uit­ver­kocht. Eerst warm­den Manon & Robin de…

Endorfine. De cd-presentatie in Domusica Zwolle

Na twee jaar opont­houd van­wege corona heeft het com­po­ne­ren, repe­te­ren, crowd­fun­den, en ont­wer­pen dan ein­de­lijk zijn vruch­ten afge­wor­pen. Onze cd Endor­fine is klaar. De eer­ste cd is in Zwolle uit­ge­reikt aan Iris, tot 2021 de vio­list van Para­ce­ta­mol. En het…

Folkwoods reünie

We heb­ben nooit op Folk­woods gespeeld. Dat roem­ruchte fes­ti­val werd jaar­lijks gehou­den vanaf 2000 tot 2012 en toen bestond Para­ce­ta­mol nog niet. Toch kun­nen we met terug­wer­kende kracht zeg­gen dat we er waren, want op de Folk­woods reü­nie heb­ben we…

Paracetamol op Le Son Continu

Een unieke erva­ring: We heb­ben in de feest­tent La Pom­me­raie een set gespeeld op het fan­tas­ti­sche fes­ti­val Le Son Con­tinu en we kre­gen een staande ova­tie! We had­den beslo­ten met zijn allen naar het fes­ti­val te gaan om er te…