Optre­den AZC Dron­ten, 2 febru­ari 2023 van 19.00 – 22.00 uur

In gebouw 3 van het AZC van Dron­ten komen de AZC-huis­band, Para­ce­ta­mol en Kom­ela Hunera Efrine samen in een groot ver­bin­dend dans­feest. Een bui­ten­kans om op dezelfde avond een Franse gavotte en een Koer­di­sche dabke te dan­sen.

Het is een blik­sem­snelle aan­kon­di­ging op korte ter­mijn, maar we hopen dat je je dans­schoe­nen gauw in je tas stopt en samen met ons een feestje gaat bou­wen.

LET OP: Entrée is gra­tis, maar aan­mel­ding is ver­plicht en je moet je kun­nen legi­ti­me­ren bij aan­komst.

Kijk op onze Facebook­pa­gina voor alle details.

Bittersweet Balfolk

Para­ce­ta­mol speelt avond­vul­lende balf­olk­mu­ziek met een bit­ter­zoet randje. Mee­sle­pende mazur­ka’s, gol­vende gavot­tes, drij­vende bour­rées maar ook een zeld­zame grab­bel­ton en de eer­ste nieuwe bra­vade sinds 1657.

Echo’s van Ierse jigs, metal klas­sie­kers, Hon­gaarse folk en jazz klin­ken uit vorige muzi­kale levens door in hun dans­mu­ziek.

Dansintro

Voor­af­gaand aan een balf­olk is er tra­di­ti­tie­ge­trouw een intro­duc­tie voor nieuw­ko­mers.

Para­ce­ta­mol kan deze dans­in­tro­duc­tie ver­zor­gen. Dan wor­den een aan­tal dan­sen aan­ge­leerd, zodat ieder­een met­een kan mee­doen.

Techniek

Para­ce­ta­mol speelt ver­sterkt. We heb­ben een tech­ni­sche rider die we je kun­nen toe­stu­ren.

Maar we heb­ben ook een eigen PA-instal­la­tie die we mee kun­nen nemen zodat het geluid altijd opti­maal is.

Endorfine

Onze cd is klaar. Hij is te bestel­len voor € 15,- door een e‑mail naar ons te stu­ren. 

Benieuwd hoe die klinkt? Luis­ter dan alvast naar een paar num­mers op Spo­tify.