Tag folk

Slag om Bourtange 4 juni 2023

Op zon­dag 4 juni 2023 speelt Para­ce­ta­mol op het grootse schijn­ge­vecht “De Slag om Bour­tange”. Dit eve­ne­ment duurt het hele week­end en geeft een bele­ge­ring van 1814 weer waar­bij de troe­pen van Napo­leon uit de ves­ting wor­den gescho­ten. Het belooft…

Lenteconcert 2023

Jus­tus is 50 gewor­den en liet dat niet onge­merkt voor­bij­gaan. Dus had hij aller­lei muziek­vrien­den van diverse muziek­stij­len uit­ge­no­digd om bij te dra­gen aan een len­te­con­cert. En balf­olk kwam aan de beurt met wel 2 groe­pen, dus er kon gedanst…

Verbindend dansfeest in het AZC Dronten

Op 2 febru­ari 2023 had­den we een bij­zon­dere avond in het AZC Dron­ten. Eén feest, drie bands: De AZC-huis­­band, Para­ce­ta­mol en Kom­ela Hunera Efrine. Alle bands speel­den dans­mu­ziek. We von­den muzi­kale ver­bin­ding tus­sen oost en west. Het was een bui­ten­kans…

Folkwoods reünie

We heb­ben nooit op Folk­woods gespeeld. Dat roem­ruchte fes­ti­val werd jaar­lijks gehou­den vanaf 2000 tot 2012 en toen bestond Para­ce­ta­mol nog niet. Toch kun­nen we met terug­wer­kende kracht zeg­gen dat we er waren, want op de Folk­woods reü­nie heb­ben we…