Balfolk

Wat is balfolk?

Balf­olk is een dans­vorm die bestaat uit een ver­za­me­ling West-Euro­pese dan­sen. Zo’n Balf­olk dans­avond noe­men we meestal een bal. Een bal is een beetje te ver­ge­lij­ken met een tango- of salsa-avond, maar dan met West-Euro­pese muziek en dan­sen.

Bij Balf­olk wor­den er zowel kop­pel- als groeps­dan­sen gedaan en er is altijd live-muziek. Dit maakt een bal speels, gezel­lig en sfeer­vol. Na de optre­dens is er vaak gele­gen­heid voor muzi­kan­ten om samen te spe­len in een ses­sie. Instru­men­ten wor­den erbij gepakt om samen nog muziek te maken en ieder­een is wel­kom om mee te spe­len, zodat de dan­sers nog door kun­nen blij­ven dan­sen.

Herkomst

Oor­spron­ke­lijk wer­den (en wor­den) de dan­sen die nu op een bal gedanst wor­den op brui­lof­ten en dorps­fees­ten in ver­schil­lende plaat­sen in Europa gedanst. Vooral in Frank­rijk is deze cul­tuur spring­le­vend.

Balf­olk is oor­spron­ke­lijk geba­seerd op deze Franse tra­di­tie. Maar balf­olk ont­wik­kelt zich. De ’tan­goma­zurka;’ heeft een nieuwe vari­a­tie opge­le­verd. En er komen dan­sen uit andere lan­den, zoals de Zweedse polska.

Balf­olk is een levende tra­di­tie in lan­den als Neder­land, Bel­gië, Frank­rijk en Duits­land, met aller­lei invloe­den uit ver­schil­lende muziek- en dans­stro­min­gen

Meer weten?

In Neder­land is een web­site balfolk.nl met een agenda met alle bals in Neder­land.

En een Duitse web­site met bals in heel Europa. Das macht spaß!