Paracetamol

Eén dans­feest, drie bansds

Eén dans­feest – 3 bands!

2 febru­ari 2023

In het AZC van Dron­ten komen de AZC-huis­band, Para­ce­ta­mol en Kom­ela Hunera Efrine samen in een groot dans­feest.

Kijk op onze Facebook­pa­gina voor alle infor­ma­tie.

https://facebook.com/paracetamolfolk

Para­ce­ta­mol speelt balf­olk­mu­ziek met een bit­ter­zoet randje. Mee­sle­pende mazur­ka’s, gol­vende gavot­tes, drij­vende bour­rées maar ook een zeld­zame grab­bel­ton en de eer­ste nieuwe bra­vade sinds 1657. 

Echo’s van Ierse jigs, metal klas­sie­kers, Hon­gaarse folk en jazz klin­ken uit vorige muzi­kale levens door in hun dans­mu­ziek. Ze trek­ken van don­kere café’s, langs dans­vloe­ren naar fes­ti­vals als Cast­le­fest en CaDansa.

Rob Zant­kuijl                      
Doe­del­zak­ken, saxo­foon

Gyön­gyi Kovács
Con­tra­bas, zang

Nico Belt­man
Viool

Jan Wil­lem Veen­huis
Gitaar

Onze cd is er!!! Endorfine

In okto­ber 2020 heb­ben we een suc­ces­volle crowd­fun­ding gedaan. Door alle steun kun­nen we onze droom waar­ma­ken: een cd uit­bren­gen! We heb­ben gezien hoe­veel men­sen ons dit gun­nen. We zijn diep geraakt, door de bedra­gen die men­sen ons zon­der te twij­fe­len heb­ben geschon­ken. Maar nog meer door­dat we voe­len, horen en zien hoe­veel men­sen ach­ter ons en onze muziek staan. Heel har­te­lijk bedankt!

Het liefst waren we een dag na het aflo­pen van onze crowd­fun­ding de stu­dio inge­do­ken. Maar onze stu­dio bevindt zich in Bel­gië, en door alle maat­re­ge­len duurde het even voor we daar weer terecht kon­den als Hol­lan­ders. Boven­dien moest Iris door per­soon­lijke omstan­dig­he­den stop­pen met Para­ce­ta­mol. Maar inmid­dels is de cd daar met de titel: Endor­fine. En onder­tus­sen wer­ken we door aan nieuwe num­mers.